Slovník pojmů

AACR2
Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition.
Anglo-americká katalogizační pravidla. Zákl.
norma popisu dokumentů. Pravidla pro vyplňování jednotlivých polí.

Alternativní název
Název složený ze dvou částí, které jsou spojeny
spojkou aneb, nebo či jejich ekvivalentem v cizím jazyce.

Bibliografický popis
V hierarchické klasifikaci pojem na stejné hierarchické úrovni.

Číslo výrobní matice
Číslo, které bylo dáno originálním tiskovým deskám, které se pak objevujev patě stránky hudebniny a které identifikuje tiskové plotny, z nichž bylo vydání tištěno.

Deskriptor
Lexikální jednotka z tezauru určená k věcnému zpracování dokumentů.

Dezideráta
Požadavky. Dokumenty, které má knihovna v úmyslu objednat, či koupit.

Faksimile
Publikace, v níž je text reprodukován podle dřívějšího vydání.

Hudebnina
Hudebnina v tištěné podobě. Zahrnuje hudbu určenou k interpretaci,výuce, studiu a faksimile hudebních rukopisů.

Ikona
Malý rastrový obrázek, který graficky symbolizuje určitou funkci.
Poklepáním na tlačítko myši se příslušná funkce, symbolizovaná ikonou, provede.

Knihovní jednotka
Každý samostatný svazek knihy.

Korporace
Organizace nebo skupina osob, která je identifikována vlastním jménem a která vystupuje nebo může vystupovat jako celek. Typickým příkladem korporací jsou asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné instituce, vládní orgány a instituce, náboženské organizace, místní kostely a konference.

Menu
Nabídka. Souhrn vizuálně vhodně odlišených a uspořádaných
voleb určující možnosti, které má uživatel při práci s aplikací k dispozici.

Menu bar
Lišta menu. Horizontálně uspořádaný seznam položek na obrazovce, po jejichž aktivaci dochází k zobrazení (vysunutí) příslušného menu.

Monografie
Neseriálová popisná jednotka, tj. buď v podobě jedné úplné části nebo jako komplet konečného počtu částí.

Plovoucí menu
Souhrn vizuálně vhodně odlišených a uspořádaných voleb určující možnosti, které má uživatel v dané chvíli při práci s aplikací k dispozici. Vyvolá se stiskem sekundárního tlačítka myši.

Popisná jednotka
Dokument nebo soubor dokumentů v jakékoli fyzické
formě, publik., vydaný nebo pokládaný za celek a jako takový vytvářející předlohu pro jeden bibliografický záznam.

Primární tlačítko myši
Primárním tlačítkem chápeme u standardně nastavené myši levé tlačítko. Toto označení používáme z toho důvodu, že někteří uživatelé (především leváci) si zaměňují funkci obou tlačítek.

Proceeding
Plné znění příspěvku na konferenci, sjezdu, semináři atd.

Sborník
1. Tři či více společně vydaných samostatných děl nebo částí děl jednoho autora.
2. Dvě či více společně vydaných samostatných děl nebo částí děl více než jednoho autora, které nebyly vytvořeny ke
stejnému účelu nebo pro danou publikaci.

Sekundární tlačítko myši
Sekundárním tlačítkem chápeme u standardně nastavené myši pravé tlačítko.
Toto označení používáme z toho důvodu, že někteří uživatelé (především leváci) si zaměňují funkci obou tlačítek.

Selekční údaj
Přístupový bod. Jméno, výraz, kód atd., podle kterého lze bibliografický záznam vyhledat a identifikovat.

Seriál
Publikace na jakémkoli médiu, postupně vydávaná po částech, mající číselné či chronologické označení, bez předem stanovené doby ukončení. Seriálové
dokumenty zahrnují periodika, noviny, ročenky, odborné časopisy, zprávy vědeckých společností, sborníky typu proceedings a číslované monografické edice.

Svazky
Souhrný název pro přírůstky, vazby a čísla. V KpWinSQL
označuje modul ve kterém můžete přírůstkovat,
úbytkovat, spravovat ročníky a čísla, vázat vazby atd.

Tezaurus
Řízený slovník deskriptorů (hesel) s vyjádřenými vztahy
nadřazenosti, podřazenosti, asociace a vyloučená hesla – nedeskriptory.

UNIMARC
Mezinárodní výměnný formát, který byl vytvořen pro
usnadnění výměny bibliografických dat ve strojem čitelné
formě. Určuje strukturu záznamu.

Volume
Ročník periodika.