Nový čtenář

U každého čtenáře se eviduje základní informace o čtenáři, všechny jeho vypůjčky, rezervace, finanční konto s poplatky a dluhy. Čtenáři se dělí do kategorií. Každá kategorie muže mít vlastní nastavení, definované v kategoriích výpůjčního systém.

 Nový čtenář
Po stisku tlačítka nový čtenář se zobrazí formulář na data o čtenáři. Jediný povinný údaj je příjmení. Zadávají se zde základní informace o čtenáři, kontaktu a určuje se jakými prostředky informovat čtenáře o rezervaci a upomínce.

 Opravit čtenáře
Zobrazí se stejný formulář jako při vytváření nového čtenáře.