Sekce EXEMP

DefaultLokace=<kód> Defautlní lokace exempláře
DefaultKatVyp=<kód> Defaultní kategorie výpůjčky
DefaultTemSkup=<kód> Defaultní tématická skupina
DefaultZpNab=<kód> Defaultní způsob nabytí
DefaultStatus=<číslo> Defaultní status zpracování záznamu, 0..15
Vyjimky=<text> Pokud vám nestačí jedno nastavení pro fond, můžete si definovat vlastní nastavení pro každou lokaci. Syntax je LOKACE;KATEGORIE;ZPUSOBNABYTI v případě více lokací jsou odděleny |
PouzivatPosledniHodnoty=<ANO/NE> Nastavte zda má program používat hodnoty DEFAULT... z INI (=NE default), nebo zapamatované z posledního generování
PrirustkyDleBudov=<ANO/NE> Toto nastavení využijí jen knihovny, které pracují ve vícebudovovém režimu. Přepínač nastavuje zda má program hlídat duplicitu přírůstkového čísla jen v rámci budovy na které je přírůstek umístěn (ANO - výchozí), nebo má vyžadovat unikátnost přírůstkového čísla napříč všemi budovami (NE)
PrirustkovaPouzeVlastni=<ANO/NE> Pokud máte ve vaší organizaci větší množství lokací, může to působit jako značně zdržující pro pracovníky kteří pro svou půjčovnu přírůstkují a používaji např. jen dvě z nich. Tímto přepínačem můžete nastavit, že se jim v nabídce v přírůstkování a generování přírůstků nabízí jen validní lokace pro jejich půjčovnu.
PoradiDleIssue=<ANO/NE> Nastavení toho zda má program nastavovat pořadové číslo ISSUE podle pořadí v jakém bylo číslo vloženo - NE (výchozí nastavení), nebo dle numerické hodnoty ISSUE (ANO), pokud Issue nezačíná číslem, program najde 1. číslo v řetězci a zařadí jej podle něj.
PomocnePole=<text> Nastavte si libovolný popisek uživatelského pole v exemplářích, výchozí hodnota je "Přírůstkové číslo oddělení"
ValidovatPCisOdd=<ANO/NE> Pole pro uživatelské užití může být i validované, tímto přepínačem zapnete možnost validace pole v editaci exemplářů, validace probíhá pomocí výběru z rejstříku
AutomatickyCenuVazby=<ANO/NE> Pokud chcete aby program vždy při vazbě automaticky nastavil cenu vazby podle součtu cen jednotlivých svázaných čísel zvolte možnost ANO, pokud chcete tuto akci podmínit potvrzením v dialogovém okně nastavte NE (výchozí).
AutomatickyLokaciVazby=<ANO/NE> Pokud chcete aby program vždy při vazbě, nebo změně lokace vazby automaticky nastavil i lokaci jednotlivých svázaných čísel zvolte možnost ANO, pokud chcete tuto akci podmínit potvrzením v dialogovém okně nastavte NE (výchozí).
GenBarcPoc=<číslo>
GenBarcPocxy=<číslo>
Délka proměnné části čárového kódu
GenerateBC=<ANO/NE>
GenerateBCxy=<ANO/NE>
Nastaví v generování generování exemplářů volbu "Generovat čárkové kódy"
GenerateSig=<ANO/NE>
GenerateSigxy=<ANO/NE>
Nastaví v generování generování exemplářů volbu "Generovat signatury"
GenerovatRozsah=<ANO/NE> Program bude automaticky generovat rozsah u svázaných periodik, vždy při změně vazby se zaktualizuje rozsah
GenPricPoc=<číslo>
GenPricPocxy=<číslo>
Délka číselné části přírůstkového čísla
Kde xy je dvojciferné číslo fondu, je klíč platný pouze pro tento fond
HlasitPosledniExemplar=<ANO/NE> Při vyřazování posledního exempláře titulu bude hlásit, že se jedná o poslední exemplář a umožní zrušit vyřazování
JednaRadaBarC=<ANO/NE> Nastavuje, zda má program používat společnou řadu čárových kódů pro všechny lokace a fondy
JednaRadaPrirustku=<ANO/NE> Nastavuje, zda má program používat společnou přírůstkovou řadu pro všechny lokace a fondy
OddelPref=<text> Nastaví oddělovač prefixu a těla signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury
'~' - prázdný, bez oddělovače
'#' - mezera
libovolný text
OddelSuff=<text> Nastaví oddělovač těla a suffixu signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury
'~' - prázdný, bez oddělovače
'#' - mezera
libovolný text
GenSignPoc=<číslo> Délka číselné části signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury
GenSignSuf=<znak> Styl zápisu sufixu signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury
a - malá písmena
A - velká písmena
i - malá římská čísla
I - velká římská čísla
1 - arabské číslice
GenPrvSigSuf=<ANO/NE> Nastaví neprázdný suffix i u 1. signatury - pouze pro inicializaci nového typu signatury
PouzivatTituloveSignatury=<ANO/NE> Pokud používáte titulové signatury, nastavte klíč na ANO, v opačném případě program vyžaduje unikátní signatury
PouzivatPrazdneIdentifikatory=<ANO/NE> Pokud potřebujete ukládat i svazky bez identifikátorů (BC, PC a SG), nastavte tento klíč na ANO, ale pozor, tento svazek nebude možné půjčit, protože není jednoznačně ničím určen!
Vazba_Lokace_TemSkup=<ANO/NE> Nedoporučujeme používat - nastavuje vazbu povolených tematických skupin pro lokace, výchozí stav je NE
KopirovatCenuDoFaktur=<ANO/NE> Pokud z důvodu neznámé ceny nemáte v objednávce cenu kusu uvedenu, ale nastavíte ji při generování přírůstku, program tuto částku automaticky nastaví - nutné nastavit ANO (vychozi je NE).
UbytkyDleBudov=<ANO/NE> Pokud chcete mít zvláštní řady úbytků pro jednotlivé budovy nastavte na ANO
PrimaEditaceGenExemp=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete aby bylo možné přímo editovat lokaci, kategorii a další položky v generování přírůstků - pokud ano nastavte ANO. Výchozí hodnotou je NE
StatusImport=<číslo> Nastavení statusu svazku při importu záznamů
PrepisovatImportExempFld=<text> Pokud chcete aby program při importu a aktualizaci údajů v databázi svazků aktualizoval jen některé položky zapište je do tohoto klíče a oddělte středníky, pokud je klíč prázdný jsou přepisována všechna pole (samozřejmě za předpokladu zaškrtnutí volby "Aktualizovat údaje v přírůstcích")
Jednotlivé položky jsou - PRIRCISLO, SIGNATURA, BARCOD, KATEGORIE, LOKACE, ZPNAB, TEMSKUP, CENA, DATUM, POZNAMKA, FAKTURA.