Sekce VYPUC

PouzivatBudovy=<ANO/NE> Nastavuje systém na více budovový, tj. sledují se cizí budovy, zda jsou On-line atd. Tento přepínač je jedním z nejdůležitějších nastavení výpůjček a výrazně ovlivňuje chování programu, jeho nastavení je třeba brát velice vážně!
PujcovatCiziLokace=<ANO/NE> Zda umožnit půjčovat cizí lokace exemplářů (tj. ty co nejsou validní pro aktuální půjčovnu)
PujcovatCiziBudovy=<ANO/NE> Zda umožnit vypůjčit exempláře z jiných budov, každý exemplář má přidělenou budovu, ta je kontrolována proti nastavené půjčovně v registrech
VracetCiziLokace=<ANO/NE> Zda umožnit vracet cizí lokace exemplářů (tj. ty co nejsou validní pro aktuální půjčovnu)
VracetCiziBudovy=<ANO/NE> Zda umožnit vracet exempláře z jiných budov, každý exemplář má přidělenou budovu, ta je kontrolována proti nastavené půjčovně v registrech
ZpetnaKatalogizace=<ANO/NE> A - Při půjčování nezkatalogizovaného exemp. spustí zpětnou katalogizaci
N - Přímo zapíše exemplář do databáze, aniž by zakládal titul
TituloveDleData=<ANO/NE> Zda rozlišovat titulové výpůjčky dle data výpůjčky(nemá smysl pokud je nastaveno okamžité vracení)
PouzivatDefault=<ANO/NE> Nastaví zda při přechodu na nového čtenáře je zatržena volba "Použij kategorii dle výběru". Pokud je zvolena program použije kategorii výpůjčky nastavenou ve formuláři pod tímto zaškrtávátkem bez ohledu na skutečnou kategorii výpůjčky exempláře, vhodné pokud potřebujete půjčovat knihy bez ohledu na jejich skutečnou kategorii.
NeprolongovatPujcovny=<seznam> Tento klíč má smysl pouze tehdy používáte-li Automatickou prolongaci, protože z ní vynechává výpůjčky z vyjmenovaných půjčoven. Seznam obsahuje označení jednotlivých půjčoven, bez oddělovačů.
NeprolongovatRezervace=<ANO/NE> Automatická prolongace nezprolonguje výpůjčky, které si zarezervoval jiný čtenář
NeRezeTemSkup=<seznam> Seznam nerezervovatelných tématických skupin oddělených znakem '|', výchozí hodnota prázdný řetězec
POVOLIT_OBJEDNAVKY=<ANO/NE> SUmožňuje zakázat objednávky volných exemplářů, výchozí stav je ANO - takže objednávky jsou povolené
HlasitVzkaz=<ANO/NE> Volba zda hlásit při vstupu na čtenáře vzkaz uložený v kartě - ANO, nebo jej nehlásit, ale přidat k poznámce - NE
DefKatVyp=<kód kategorie> Výchozí hodnota default kategorie výpůjčky, pokud chcete půjčovat dle přednastavené kategorie v záložce, tímto klíčem nastavíte kategorii, která bude přednastavena jako výchozí
BCValidLen=<číslo> Počet znaků od začátku řetězce, které při vypůjčování a vracení systém bere v potaz při hledání dle čárového kódu, výchozí hodnota je 12. Tento přepínač využijete prakticky jen tehdy pokud vaše čtečka čárových kódů neumí ignorovat poslední, kontrolní znak.
AutomatickaProlongace=<ANO/NE> Povolení automatické prolongace. Po každém vracení nebo půjčování budou všechny výpůjčky aktuálního čtenáře zprolongovány - lze omezit následujícími klíči
AnonymniCtenar=<seznam> Seznam vnitřních ID čtenářů, které má systém považovat za anonymní čtenáře. Důležité je to pro statistiky návštěvnosti, kdy každý záznam o návštěvě tohoto čtenáře v knihovně v jeden den je počítán zvlášť. Obvyklé použití - čítárny, hudební oddělení - kam chodí i osoby, které nemají průkaz knihovny. Jenotlivá ID jsou oddělena středníkem - ;
AutoVypJenAnonymn=<ANO/NE> Pokud je nastaveno používat autovýpůjčku, tak tento parametr rozhoduje o tom zda autovýpůjčku používat jen pro anonymní čtenáře, nebo pro všechny, výchozí - ANO - jen anonymní čtenáři
Autor=<pole a podpole> Určení pole pro autora pro zápis ze zpětné katalogizace (100a)
DefaultIdentifikator=<BC/SIGN/PRIC/VSTUP> Výběr identifikátoru, který má program preferovaně vkládat do záznamu o výpůjčce, pokud exempář nemá tento identifikátor nastaven je vložen ten, dle kterého byla provedena výpůjčka
BC - čárkový kód
SIGN - signatura
PRIC - přírůstkové číslo
VSTUP - ten který byl zapsán do okénka při půjčování
DefPocDni=<číslo> Délka výpůjční doby, výchozí hodnota 0 dní, klíč se uplatní pouze při půjčování nezkatalogizovaných záznamů a je ji možné při vlastním půjčování změnit.
DOHLEDDLEEVIDCIS=<ANO/NE> Zda je možné dohledávat i dle evidenčních čísel.
DotazNaPokutu=<ANO/NE> Nastavte zda chcete dát obsluze možnost zrušit zapsání pokuty za pozdní vracení výpůjček. V případě, že zvolíte ANO program se před zápisem pokuty dotáže zda ji má opravdu zapsat, pokud NE tak program automaticky zapisuje pokutu bez dotazování.
HlaseniNepritomnosti=<ANO/NE> Oznámení při půjčování/vracení nezkatalogizovaného záznamu.
HlasitCiziLokVyp=<ANO/NE> Zda hlásit při výpůjčece že se jedná o cizí lokaci.
HlasitCiziLokKrac=<ANO/NE> Hlásit, že se snaží vrátit výpůjčku z cizí půjčovny.
HlasitCiziBudVyp=<ANO/NE> Hlásit, že se snaží vypůjčit exemplář z cizí budovy.
HlasitCiziBudVrac=<ANO/NE> Hlásit, že se snaží vrátit výpůjčku z cizí budovy.
HlasitNalezVyp=<ANO/NE> Nastavení zda podat zprávu, že se nepodařilo dohledat výpůjčku dle zadání.
HlasitNepritomnostVyp=<ANO/NE> Zda hlásit, že se nepodařilo v katalogu dohledat exemplář dle zadání
HlasitPrilohyVrac=<ANO/NE> Zapíná hlášení před vracením o tom, že vracený exemplář má i nějakou přílohu, důležité hlavně pro časopisy obsahující CD
HlasitPrilohyVyp=<ANO/NE> Zapíná hlášení před výpůjčkou o tom, že půjčovaný exemplář má i nějakou přílohu, důležité hlavně pro časopisy obsahující CD
HlasitUpominkyVyp=<ANO/NE> Hlásit, že čtenář má na své výpůjčky již vygenerovány upomínky
HlasitVicExempVyp=<ANO/NE> Hlásit, to že se dle zadaných údajů nepodařilo jednoznačně dohledat půjčovaný exemplář
HlasitVicNezMaxVyp=<ANO/NE> Hlásit, že čtenář již překročil maximální povolený počet výpůjček
HlasitVypucAktVyp=<ANO/NE> Hlásit, že čtenář má stejný titul již aktuálně vypůjčed
HlasitVypucVMinVyp=<ANO/NE> Hlásit, že čtenář měl již tento titul v minulosti vypůjčen
Hlasitprosloureg=<ANO/NE> Volba zda upozorňovat při půjčování, nebo přístupu na internet prošlou registraci čtenáře
IssVolFormat=<text> Nastavení určuje v jakém formátu se bude zobrazovat ročník a číslo periodika ve výpůjčním systému, program umožňuje zobrazit - volume(ročník), rok volume, issue(číslo), text může obsahovat zástupné znaky %I, %V, %R, ~, ostatní znaky jsou zkopírovány beze změny, výchozí hodnotou je %I/%V
%I - Issue, číslo periodika
%V - Volume, označení ročníku
%R - Rok volume
~ - mezera
MazatProsleRezervace=<ANO/NE> Nastavte zda chcete program při vstupu do modulu Rezervace automaticky smazal všechny, které již mají prošlý termín - Zájem do.
PredDefPopl=<seznam typů> Umožňuje definovat seznam přímých plateb, které se nabídnou vždy při otevření formuláře pro zadání platby. Kódy jednotlivých plateb se oddělují znakem svislítka, např. 2|12|13|14.
NasobekOmezeniProlongace=<číslo> Globální nastavení programu, které se uplatní pouze při vytváření nových kombinací kategorie výpůjčky X kategorie čtenáře.
Maximální počet prolongací - pokud 0 nelze prolongovat
Max. násobek výpůjční doby - pokud 0 nebo 1 nelze prolongovat)
NastavitPujcovnuDleVraceni=<ANO/NE> Pokud z důvodu např. statistik, potřebujete vědět na které půjčovně byla kniha vrácena, nastavte tento klíč na ANO, program potom automaticky nastaví výpůjčce aktuální půjčovnu při vracení, výchozí stav je NE, výpůjčka si zachovává půjčovnu na které byla vypůjčena.
Nazev=<pole a podpole> Určení pole pro název pro zápis ze zpětné katalogizace(245a)
Nelogovat=<ANO/NE> Vypnutí transakčního logu(výpůjčky, rezervace, platby,...), tento log je realizován jako externí tabulka na SQL serveru, pro správnou funkci je nutné povolit externí tabulky
NepouzivatObjednavky=<ANO/NE> Zvolte si zda chcete, aby program rozlišoval v modulu Rezervace mezi Objednávkami a Ne/Odeslanými rezervacemi (NE), nebo aby obojí šlo do stejné záložky - Neodeslané -> Odeslané rezervace - ANO
OfflineExport=<DB/SQL> Nastavení typu exportu z Offline databáze výpůjček, přímo do centrální databáze (DB - výchozí), nebo do SQL skriptu, který je poté nutné spustit nad centrální databází v databázovém manažeru (SQL).
OfflineHlasitOK=<ANO/NE> Nastavení importu Offline výpůjček, nastavte ANO (výchozí) pokud si přejete aby program hlásil všechny výpůjčky i ty bezproblémové, nebo NE pokud si přejete aby program hlásil jen chyby nebo problémy s vypůjčením
OkamzityTiskRezervace=<ANO/NE> Okamžitý tisk rezervace po vrácení rezervovaného dokumnetu
Tiskpouzevlastnireze=<ANO/NE> Zda při tisku rezervací po vrácení dokumentu tisknout pouze, když je kniha z aktuální budovy. Výchozí hodnota NE
PlatitPriProlongaci=<ANO/NE> Platit pokuty (pokud jsou definovány) za pozdní prolongaci
PoplatkyJenNeuhrazene=<ANO/NE> Nastavení formuláře - Platby a poplatky čtenáře - zda při otevření formuláře mít v záložce Dluhy čtenáře výpis pouze neuhrazených dluhů (ANO), nebo všech evidovaných poplatků čtenáře (NE).
PoplatkyVsePujc=<ANO/NE> Nastavení formuláře - Platby a poplatky čtenáře - zda při otevření formuláře mít sesumarizovány dluhy a přeplatky ze všech půjčoven (ANO), nebo jen z aktuální půjčovny (NE).
PouzivatRegDotazy=<ANO/NE> Povolí zobrazení tlačítka ve výpůjčním modulu, pro zadání registrovaného dotazu, výchozí hodnota - NE
PovolitZmenuPujcovny=<ANO/NE> Každý knihovník má přidělenu budovu, pokud se přihlásí knihovník, který nemá nastavenu stejnou budovu jako počítač, program zabrání jeho přihlášení. Pokud je tento klíč nastaven na ANO, program na tuto skutečnost upozorní a nabídne změnu půjčovny dle budovy knihovníka. Výchozí hodnota je NE - nepovolit přihlášení na jiné budově.
PrepinatBudovy=<ANO/NE> Tento přepínač rozhoduje o tom zda vám program má barevně odlišovat domácí a cizí výpůjčky, upomínky, rezervace dle půjčoven(NE - výchozí stav), nebo dle budov(ANO)
PrepinatNaCtenare=<ANO/NE> Pokud do dialogu na vypůjčky nebo vracení dokumentů sejmete čárkový kód čtenářské legitimace nahlásí program nenalezení titulu, pokud je nastaven tento klíč na ANO, program při nenalezení titulu ještě zkontroluje databázi čtenářů a nabídne přepnutí na vybraného čtenáře. Výchozí hodnota je NE - nepřepínat.
ZobrazVzkazPriPrepnuti=<ANO/NE> Pokud se při vracení přepíná na jiného čtenáře může být důležité si nechat zobrazit poznámku a vzkaz
ZduraznenaHlaseni=<ANO/NE> Při vypůjčování, vracení může dojít k nechtěnému odkliknutí hlášení o neúspěchu operace/rezervaci atd., pokud si přejete, aby okno s hlášením neobsahovalo žádné tlačítko (nutné zavřít křížkem vpravo nahoře), nastavte na ANO, standardní chování je NE tj. zobrazovat tlačítko OK
PrihlasCten=<BARCOD/CISLEG/VSE> Nastavení způsobu identifikace čtenáře při podávání požadavku na rezervaci titulu. Druhé pole bude poté nepřístupné.
VSE - čtenář se může přihlásit jak číslem legitimace tak i čárkovým kódem
BARCOD - jen čárkovým kódem legitimace
CISLEG - jen číslem legitimace
PrimaRezervacePozadavku=<ANO/NE> Pokud si přejete aby program automaticky přesunoval požadavky na rezervaci do rezervací a objednávek, nastavte tento klíč na ANO, program poté před každým vypůjčováním, vracením provede přesun všech požadavků do rezervací.
POZOR!! Pokud nastanou s požadavkem jakékoliv problémy, nebo dle aktuální situace nebude moci být převeden zůstává v požadavcích! Proto i pokud máte zapnut tento klíč čas od času zkontrolujte stav požadavků.
Výchozí hodnota - NE
ProlongovatPo=<číslo> Minimální počet dní, který musí uběhnout od výpůjčky, aby bylo možné prolongovat
SMSName=<text> Uživatelské jméno pro přihlášení na SMS bránu
SMSPassword=<text> Heslo pro přihlášení na SMS bránu
SMS_Operator=<text> Typ poskytovatele SMS sluzeb
TextProZvyrazneniPoznamky=<text> Pokud potřebujete text poznámky obsahující určité slovo, nebo sousloví barevně zvýraznit zapište vybrané slovo, program poté zobrazí poznámku červeným písmem na bílém podkladu.
Text_Pro_Zvyrazneni_Poznamky=<text> Pokud potřebujete text poznámky obsahující určité slovo, nebo sousloví barevně zvýraznit zapište vybrané slovo, program poté zobrazí poznámku červeným písmem na bílém podkladu.
TypProlong=<kód> Způsob omezení prolongace výpůjček
MAXPOC - Prolongace jsou omezeny jejich počtem
MAXDOB - Prolongace jsou omezeny násobkem doby výpůjčky
TypUpomPopl=<kód> Nastavení způsobu výpočtu pokut za upomínky
NEJPOPL - zapíše se vždy jen nejvyšší částka ze všech čtenářových upomínek
DLEUPOM - součet nejvyšších částek za jednotlivé typy upomínek(1.,2.,...)
DLEEXEMP - za každý upomínaný exemplář se platí zvlášť
VolbaInfoTit=<0/1/2/3/4/5> Pokud vám nevyhovuje, že zobrazení informací o titulu se nejprve zobrazí bibliografický záznam, máte možnost si toto nastavení změnit na libovolnou další alternativu dle pořadí jednotlivých voleb.
VypujckyVzestupne=<ANO/NE> Klíč nastavuje řazení nevrácených výpůjček v kartě čtenářek, ANO - výchozí stav - znamená, že na prvním místě jsou nejstarší výpůjčky, NE - znamená, že na prvním místě jsou nejnovější výpůjčky, program řadí dle data posledního prodloužení
ZobrAktNazev=<ANO/NE> Možnost nahradit text aktuální půjčovna/budova přepínače v karté čtenáře názvem této půjčovny/budovy. Výchozí hodnota je NE - nenahrazovat
ZobrVolCis=<ANO/NE> Zobrazovat u výpůjček periodik číslo a ročník, formát zobrazovaných volume a issue je dán klíčem IssVolFormat
PoplatekZaOdeslaniPostouU=<částka> Poplatek za odeslani std. dopisu - upomínky
PoplatekZaOdeslaniSMSU=<částka> Nastavení poplatku za odeslání SMS čtenáři - upomínky, rezervace, výchozí hodnotou je 0 Kč.
KontrolaPin=<ANO/NE> Zda se před půjčováním kontroluje, nebo nekontroluje identita čtenáře zadáním PIN z tabulky OPAC_PIN
ResetPINPopl=<číslo> Nastavte částku kterou má systém vygenerovat jako poplatek čtenáři za reset PINu, současně musí být definován i klíč ResetPINKod.
ResetPINKod=<číslo> Nastavte kód platby, kterou má systém vygenerovat jako poplatek čtenáři za reset PINu, tento kód musí být definován v tabulce plateb.
ZobrazPocVrac=<ANO/NE> Program bude za informací o počtu aktuálně vypůjčených titulů zobrazovat i počet celkově vrácených titulů čtenářem - pozor tato volba se negativně projeví na rychlosti zobrazení údajů o čtenáři.
ZobrazCenaVyp=<ANO/NE> Nastavení zda se má zobrazovat i součet cen vypůjčených knih v kartě čtenáře
AutomatOznamKonecVypuc=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete, aby program automaticky pri vstupu do modulu výpůjček spustil tisk oznámení o končící výpůjční době (pokud to již ten den nebylo spusteno). Výchozí hodnotou je NE - tj. předupomínky jsou dostupné jen přes ikonu tisku.
EditDluh_DNI=<číslo> Počet dní o kolik lze zpětně opravovat/mazat dluhy čtenářů, pokud je nastaveno -1 - potom bez omezení
PoplatekZaOdeslaniPostou=<částka> Nastavení poplatku za odeslání dopisu čtenáři - upomínky, rezervace, výchozí hodnotou je 0 Kč.
VzdyZajemDo=<ANO/NE> Klíč nastaví zda je zájem do v požadavku na rezervaci nepovinný údaj (NE - výchozí), nebo povinný údaj - ANO.
EmailemPosilatOdUpominky=<číslo> Pokud nechcete odesilat upomínky emailem pokud mají číslo nižší než nastavené
AutoProlongJenVlastni=<ANO/NE> Pokud si přejete aby se čtenáři při automatické prolongaci zprolongovaly jen výpůjčky z aktuální výpůjčky (Aby to "nezmátlo" statistiky) nastavte na ANO, výchozí hondotou je NE.
PouzeVlastniCten=ANO/NE Pokud chcete vidět v seznamu jen čtenáře, kteří mají přidělenu aktuální budovu nastavte na ANO, výchozí hondotou je NE.
HlasitAutoProlChyby=<ANO/NE> Při automatické prolongaci může dojít k situaci kdy vše nelze prodloužit, pokud chcete být informováni o příp. problémech, nastavte klíč na ANO, výchozí hodnotou je NE
ZapisJmenoAnonymCten=<ANO/NE> Pokud při obsazení PC čtenářem sejmete kód anonymního čtenáře a chcete zadat jméno, přijmení nastavte klíč na ANO
ZvyraznitNovyCten=<číslo> Pokud při obsazení PC čtenářem sejmete kód anonymního čtenáře a chcete zadat jméno, přijmení nastavte klíč na ANO
ZpetkaDefFond=<číslo> Pokud chcete zpětně katalogizovat do konkrétního fondu, nastavte číslo fondu v tomto klíči, výchozí nastavení je číslo 1
ZobrVsechnaPC=<ANO/NE> V modulu sledování čtenářů na PC s internetem v knihovně si můžete volitelně zapnout zobrazení všech PC (tedy i z jiných půjčoven), nebo jen vlastních. Vaše vlastní jsou každopádně vždy na začátku seznamu. Výchozí hodntou je NE - tj. zobrazovat jen vlastní.
PoplatekZaOdeslaniSMSR=<částka> Při odesílání rezervací přes SMS může program zapsat poplatek za vlastní odeslání - nejedná se o pokutu (tento klíč má vyšší prioritu než POPLATEKZAODESLANISMS)
PoplatekZaOdeslaniPostouR=<částka> Při odesílání rezervací klasickou poštou může program zapsat poplatek za vlastní odeslání - nejedná se o pokutu (tento klíč má vyšší prioritu než POPLATEKZAODESLANIPOSTOU)
PovolitPreskocitRezNeo=<ANO/NE> Pokud z nějakého důvodu chcete pracovníkům zakázat přeskakovat v ještě neodeslaných rezervacích, nastavte tento klíč na NE. Výchozí hodnotou je ANO - tedy knihovník může půjčit neodeslanou rezervaci i někomu mimo pořadí.
HlasitExpedRezervace=<ANO/NE> Pokud je pravděpodobné, že právě načítaný exemplář bude rezervovaný po provedení expedice - program na to upozorní
PovolProlRez=<ANO/NE> Nastavuje zda je možné při prolongaci konkrétní výpůjčky prolongovat i v případě, že je na titul rezervace, pokud NE nelze vůbec, pokud ANO, je uživatel dotázán zda chce prolongovat rezervovaný dokument.
DefaultSMSBodyRezervace=<cesta> Výchozí text pro rezervační SMS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DefaultSMSBodyUpominky=<cesta> Výchozí text pro upomínkovou SMS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DefaultSMSBodyMVS=<cesta> Výchozí text pro SMS oznamující dostupnost MVS, %1% je nahrazeno počtem, %2% je nahrazeno názvy. Pokud překročí délku SMS je zkráceno.
DefaultSMSPataRezervace=<cesta> Podpis knihovny na konci rezervační SMS - není zkrácena
DefaultSMSPataUpominky=<cesta> Podpis knihovny na konci upomínkové SMS - není zkrácena
DefaultSMSPataMVS=<cesta> Podpis knihovny na konci SMS o dostupné MVS - není zkrácena
PoplatekZaOdeslaniSMSMVS=<částka> Poplatek za odeslání SMS - MVS
PoplatekZaOdeslaniPostouMVS=<částka> Poplatek za odeslání std. dopisu - MVS
TiskUpominekOnLineBudovy=<ANO/NE> Pokud chcete při tisku upomínek tisknout souhrně za celou knihovnu, včetně dalších online budov nastavte tento klíč na ANO, výchozí hodnotou je NE, tj. tisk jen aktuální budovy
TiskovaSestavaKopieEmailu=<cesta> Pokud chcete současně s odesláním emailu čtenáři (rezervace) i vytisknout info o rezervaci na papír můžete nastavit cestu k souboru, který aplikace má použít pro tisk na papír
TiskovaSestavaKopieEmailuMVS=<cesta> Pokud chcete současně s odesláním emailu čtenáři (MVS) i vytisknout info o rezervaci na papír můžete nastavit cestu k souboru, který aplikace má použít pro tisk na papír
OtevrenoOD=<číslo> Pro lepší přehlednost časové osy u zobrazení obsazení PC nastavte nejdřívější otevírací hodinu (výchozí 9)
OtevrenoDO=<číslo> Pro lepší přehlednost časové osy u zobrazení obsazení PC nastavte nejpozdější zavírací hodinu (výchozí 18)
ZpetkaDefIndent=<hodnota> Výchozí identifikátor pro zpětnou katalogizaci - možnosti : BAR_COD (výchozí), SIGNATURA, PRIR_CISLO
UpominkyNerozlisovatPujcovnu=<ANO/NE> Klíč nastavuje zda má program generovat platby za upomínky společně přes všechny půjčovny, nebo zvlášť za každou půjčovnu (uplatní se jen v případě, že generujete pro celou knihovnu najednou)
PovolitVraceniPriVypujce=<ANO/NE> Pokud načtete při výpůjčce kód, který je aktuálně vypůjčen, může to znamenat, že jste jej zapomněli vrátit, pokud chcete aby vám program nabídl jeho vrácení a výpůjčku aktuálnímu čtenáři, nastavte klíč na ANO
AutomatickymenitPujcovnu=<ANO/NE> Pokud potřebujete měnit půjčovnu dle přihlášeného uživatele - typicky při terminálovém režimu - nastavte na ANO. Výchozí hodnota je NE
HlasitDluhyVyp=<ANO/NE> Pokud nechcete aby program kontroloval zda čtenář, který si půjčuje má dluhy nastavte na NE, výchozí hodnota je ANO (hlásit)
RezeSMSBody=<číslo> Pokud nechcete aby program kontroloval zda čtenář, který si půjčuje má dluhy nastavte na NE, výchozí hodnota je ANO (hlásit)
UpomSMSBody=<číslo> Definice těla SMS zprávy - resp. toho co se vypíše o jednotlivém titulu - upomínky. Výchozí hodnotou je název zkrácený na 20 znaků
MVSSMSBody=<číslo> Definice těla SMS zprávy - resp. toho co se vypíše o jednotlivém titulu - MVS. Výchozí hodnotou je název zkrácený na 20 znaků
PujcovnaTerminal=<číslo> Pokud chcete používat on-line platební terminál a odlišit platby přes něj od std. plateb nastavte si speciální půjčovnu pro tyto platby. V dialogu pro placeni pak přibude zaškrtávátko pro online platby
PovolProlognaceMVS=<ANO/NE> Standardně je možné prolongovat výpůjčky MVS pouze v modulu MVS. Pokud chcete povolit prolongace i přes std. výpůjční modul a Portaro, nastavte na ANO. Výpůjční doba se potom řeší přes std. výpůjční pravidla pro danou kombinaci čtenáře a kategorie výpůjčky.
EmailKopie=<email> Emailová adresa na kterou bude program posílat kopii každého mailu, který odešle. Hlavně pro kontrolu zda a v jaké podobě odcházejí maily o rezervacích a upomínkách
DefaultMailSubjectRezervace=<text> Text předmětu mailu, který oznamuje připravenou rezervaci. Výchozí text je "Rezervace".
DefaultMailBodyRezervace=<cesta> Soubor s tělem mailu, který oznamuje připravenou rezervaci
DefaultMailPataRezervace=<cesta> Soubor s patou mailu, který oznamuje připravenou rezervaci
EmailKopieReze=<email> Emailová adresa na kterou bude program posílat kopii každého mailu, který odešle. Hlavně pro kontrolu zda a v jaké podobě odcházejí maily o rezervacích a upomínkách
DefaultMailTypPrilohy=<přípona> Nastavení výchozího typu přílohy mailu - možnosti PDF/TXT/HTML/XLS/RTF
AutoVypJenAnonymni=<ANO/NE> Pokud je nastaveno používat autovýpůjčku, tak tento parametr rozhoduje o tom zda autovýpůjčku používat jen pro anonymní čtenáře, nebo pro všechny, výchozí - ANO - jen anonymní čtenáři
S tímto klíčem souvisí sekce [AUTOVYPUJCKA] ve které jsou definovány čárové kódy přírůstků které se mají zapsat do řádku s autovýpůjčkou, názvem klíče je označení půjčovny, tedy např. 1=655493939, POZOR! přírůstek s tímto identifikátorem MUSÍ existovat.
DelkaPin=<číslo> Počet znaků, které má mít PIN - pokud 0 - tak neomezeně, jinak přesně to číslo
ZnakyPin=<číslo> Výčet znaků, které je možné použít v PIN čtenáře - kontrola při zadávání
HlasitPoznamkaVyp=<ANO/NE> Program může hlásit před výpůjčkou poznámku u exempláře - nastavte slovo které musí být součástí poznámky aby byla ohlášena
HlasitPoznamkaVrac=<text> Program může hlásit před vracením poznámku u exempláře - nastavte slovo které musí být součástí poznámky aby byla ohlášena
ZmenaKategoriePoCirkulaci=<text> Pokud chcete, aby systém automaticky změnil kategorii výpůjčky dokumentu k cirkulaci, poté co jej vrátí poslední čtenář v seznamu, nastavte kategorii na kterou ji má změnit. Výchozí hodnotou je prázdný řetězec - neměnit
OkamzityTiskPotvrzeni=<ANO/NE> Pokud chcete ihned po skončení výpůjčování vytisknout potvrzení o výpůjčce - nastavte na ANO (program provádí okamžitý tisk na tiskárnu - bez dialogu pro tisk
Cirkulace_Tisk=<ANO/NE> Program automaticky po výpůjčce cirkulovaného časopisu tiskne oznámení pro čtenáře, kterému je určen. Pokud nechcete - nastavte NE
LZEOBJEDNEREZ=<ANO>/NE Lze umožnit objednat i nerezervovatelné exempláře ale musíte nastavit tento klíč na ANO. Standardně je NE - tj. objednávky se řídí rezervacemi
OkamzityTiskObjednavky=<ANO/NE> Pokud chcete ihned po vyřízení objednávky vytisknout zprávu/lístek do knihy, nastavte na ANO
OkamzityTiskObjednavky=<ANO/NE> Pokud chcete ihned po vyřízení objednávky vytisknout zprávu/lístek do knihy, nastavte na ANO
HlasitNoveObjednavky=<ANO/NE> Nastavte zda si přejete aby vám program ve výpůjčním modulu průběžně kontroloval nové objednávky, a v případě že se objeví nová tak to uživateli nahlásí
AutomatickyPridelitExempObj=<ANO/NE> Přidělovat objednávkám automaticky volný exempláří
PoplatekZaOdeslaniSMSObj=<číslo> Poplatek při odesílání oznámení čtenáři - SMS, že jím objednaná kniha je připravena
PoplatekZaOdeslaniPostouObj=<číslo> Poplatek při odesílání oznámení čtenáři - poštou, že jím objednaná kniha je připravena
Prvni_vlastni_vypujcky=<ANO/NE> Pokud chcete, aby systém řadil výpůjčky a vrácené dle půjčoven tak, že vlastní jsou první a ostatní dle abecedy - nastavte na ANO. Pokud vše dle abecedy - nastavte NE
Editplatba_DNI=<číslo> Pro nastavení počtu dní, kolik lze zpětně opravovat/mazat platby změňte hodnotu klíče - vychozí hodnota je 0 dní (pro Superuživatele platí +7 dní)