Sekce KATALOGIZACE

ZOBRCISLOPOL=<ANO/NE> Zobrazovat nebo nezobrazovat číslo pole v editaci titulu
NazevPodpole=<seznam podpolí>
NazevPodpoleXY=<seznam podpolí>
Pokud vám nevyhovuje, že je název v seznamu titulů, autorit tvořen všemi podpoli, můžete si tímto klíčem nastavit seznam podpolí která má použít. Klíč je možné nastavit jak globální, tak i pro konkrétní fond s číslem XY (číslo musí být vždy dvojznakové, např. 01, 02, 31). Výchozí hodnotou je kompletní seznam - abcdefghijklmnopqrstuvwxyz468
PLNIT910=<ANO/NE> Pokud zasíláte záznamy do souborného katalogu, musíte plnit pole 910, toto vám může program ulehčit pokud nastavíte klíč na ANO. Program potom automaticky při každé rekonstrukci záznamu generuje podpole 'r' - Roky odběru, a v případě neexistence podpole 'a' - Sigla knihovny - i to. Výchozí - NE
Generovat001=<ANO/NE> Nařizuje programu generovat pole 001 při načítání záznamu, bez ohledu na to zda je vyplněné nebo ne. Výchozí stav je NE.
Ve výchozím nastavení generuje řetězec kpwFFCCCC, kde FF je dvojčíselné číslo fondu dokumentu/autority, CCCC je vnitřní číslo záznamu
Generovat003=<ANO/NE> Nařizuje programu generovat pole 003 při načítání záznamu, bez ohledu na to zda je vyplněné nebo ne. Výchozí stav je NE.
Pokud nastavíte na ANO, je nutné ještě nastavit klíč KodOznaceniKnihovny jinak je přepínač ignorován.
GenerovatSiglu=<ANO/NE> Nařizuje programu generovat podpole 910.a při načítání záznamu, bez ohledu na to zda je vyplněné nebo ne. Výchozí stav je NE.
Pokud nastavíte na ANO, přepíše v 1. opakování pole 910 podpole "a" na siglu nastavenou u hlavní budovy a ostatní podpole zachová, 2. a další opakování pole maže.
KodOznaceniKnihovny=<kód> Kód knihovny přidělený Library of Congress. Program jej použije v případě, že klíč Generovat003 je nastaven na ANO k naplnění pole 003.
KodOznaceniZaznamu=<kód> Pokud máte nastaven klíč Generovat001=ANO, program pro vytváření kódu záznamu použije prefix, který nastavíte. Výchozí hodnotou je "kpw"
PrimoUlozitCtrlZ=<ANO/NE> Nastavení, které říká, zda bude záznam po aktualizaci přes Z39.50 klienta rovnou uložen nebo ne. Výchozí - NE
ChranenaPoleXY=<seznam polí> Klíč obsahuje seznam polí pro fond číslo XY (u fondů 1 - 9 zapisujte 01 - 09). Pokud se pokusíte smazat záznamy z fondu v rámci mazání více než jednoho záznamu, nebo při hromadných mazáních, a tento záznam obsahuje alespoň jedno z vyjmenovaných polí, program neumožní jeho smazání.
Jednotlivá pole jsou oddělena znakem středníku.
KontrolaVyplneniISBN=<ANO/NE> Při přírůstkování z akvizice program provede kontrolu záznamu a v případě, že záznam neobsahuje ISBN, vyzve obsluhu k jeho doplnění a reuloží záznam
PLNIT_STAV_ZNAK=<Cislo_Znak> Pokud si přejete, aby program automaticky plnil konkrétní pole/podpole hodnotou ze stavěcího znaku přírůstku, nastavte toto pole jako hodnotu klíče. K naplnění pole dojde při ukládání záznamu.
Např. PLNIT_STAV_ZNAK=975_a
StatusEnd=<cislo> Nastavte status exemplářů, na který budou nastaveny všechny exempláře se statusem 0 při ukončení katalogizace záznamu. Pokud nastavení chybí nebo je nulové, program žádné změny ve statusech provádět nebude.
UbytkoveCisloDlePocitace=<ANO/NE> Program po každém úbytkování zapíše do registrů úbytkové číslo, při vyvolání úbytkovacího formuláře pak nabídne toto číslo + 1
UzivExpPripony=<pripona;popis|...> Chcete-li používat v dialogu pro výběr souboru pro export jiné, než předdefinované přípony, můžete si je sami nadefinovat. Syntaxe je přípona;popis, oddělovačem jednotlivých přípon je svislítko.
VolbaInfoTit=<0/1/2/3/4/5> Pokud vám nevyhovuje, že zobrazení informací o titulu se nejprve zobrazí tabulka aktuálních výpůjček, máte možnost si toto nastavení změnit na libovolnou další alternativu dle pořadí jednotlivých voleb.
ZdrojDokPropoj=<text>
ZdrojDokPropojNoVol=<text>
Nastavení propojovacího pole mezi bibliografickým záznamem článku a zdrojovým dokumentem, program nahradí definované sekvence znaků označením issue, volume a rokem volume.
Výchozí hodnota je "Vol. %V%, no. %I%"
Definice klíčů:
ZdrojDokNoVol=<text>
ZdrojDokPropojNoVol=<text>
Nastavení propojovacího pole mezi bibliografickým záznamem kapitoly a zdrojovým dokumentem - tj. pro případ že není definován ročník. Výchozí hodnota je "s. "
ZdrojDokPropojVolume=<text> Nastavení prefixu před označením volume v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je ROČ..
ZdrojDokPropojRokVol=<text> Nastavení prefixu před rokem volume v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je ROK.
ZdrojDokPropojIssue=<text> Nastavení prefixu před označením čísla v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je _Č..
ZdrojDokPropojDatum=<text> Nastavení prefixu před řetězcem datumu vydání v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je (.
ZdrojDokPropojStr=<text> Nastavení prefixu před číslem stránky v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je _S..
ZdrojDok_PRIRC=<ANO/NE> Nastavení prefixu před číslem stránky v propojovacím řetězci, důležité kvůli načtení řetězce do jednotlivých polí v editačním formuláři. Výchozí hodnotou je _S..
ZobrNedefPodpole=<ANO/NE> Pokud si přejete, aby program nezobrazoval podpole, která nejsou definována v pracovním listu fondu dokumentu, nastavte klíč na NE, pokud chcete mít kontrolu nad obsahem polí záznamu, ponechte klíč na ANO
ZOBRZNAKPPOL=<ANO/NE> Zobrazovat nebo nezobrazovat znak podpole v editaci titulu<
DOTAZPOZICEKODY=<ANO/NE> Dotaz na pozici tisku kodu.
DOTAZPOZICEZAZNAMY=<ANO/NE> Dotaz na pozici tisku katal. zaznamu
STATUSIMPORT=<číslo> PNastavení statusu svazku při importu záznamů.
ZOBR_VSE_PODPOLE=<ANO/NE> PNastavení statusu svazku při importu záznamů.
ZOBRRADEK2=<text> Definice 2. řádku v tabulce záznamů v katalogizaci - text + TAG (AUTOR, ISBN, FOND, STATUS, ID, NAKL, ROK).
ZOBRRADEK3=<text> Definice 3. řádku v tabulce záznamů v katalogizaci - text + TAG (AUTOR, ISBN, FOND, STATUS, ID, NAKL, ROK).
Propoj_BarCod=<XXX_y> Pokud propojujete článek/kapitolu se zdrojovým dokumentem přes klávesu F12 a chcete automaticky vložit do záznamu i tento identifikátor (např. pro vyhledávání). Nastavte tento klíč na číslo pole a označení podpole např. 1050_a, POZOR! Toto pole a podpole musí být nastaveno v pracovním listu a zapnuto pro View/Edit (obojí).
TiskPodpoleDohromady=<ANO/NE> Ve výchozím nastavení program plní tiskovou proměnnou Pole.komplet tak, že opakování stejného podpole v jednom opakování pole spojuje, pokud tomuto chcete zabránit, nastavte tento klíč na NE. Např. ANO -> "^amatematika logika^a, NE -> "^amatematika^a^alogika^a
DIR_Export=<cesta> Výchozí cesta pro uložení souborů s vyexportovanými záznamy.
AKTUALIZACEZAZNAMUNASTAVOVAT=<ANO/NE> Výchozí cesta pro uložení souborů s vyexportovanými záznamy.
Revize=<cesta> Výchozí cesta pro vyhledání souborů s načtenými identifikátory dokumentů pro nahrání do souboru pro revizi.
DIR_Import=<cesta> Výchozí cesta pro vyhledávání souborů se záznamy na import.
PovolitZmenuLokaceRevizi=<ANO/NE> Povolí nebo zakáže změnu lokace při načítání záznamu pro revizi, který nemá lokaci odpovídající nastavení revize.
Kontrola773=<číslo pole> Pokud chcete automaticky synchronizovat datumové údaje u periodik v polích 008 a 773.g nastavte pro program, které pole má brát jako vzor. Povolené hodnoty jsou 8, nebo 773. Program potom při kontrole interpunkce opraví odpovídající údaj v druhém poli podle vzoru. Pokud nastavíte jiné číslo, nebo klíč bude prázdný - program tuto funkci nepoužije.
AutomatickyEndPriExpedici=<ANO/NE> Pokud má titul všechny přírůstky ve statusu 7 a výš, je při provedení expedice automaticky ukončena jeho katalogizace (nastaven status = 4)
VLOZITRADEKMEZIPOLE=<ANO/NE> Pokud chcete pro zpřehlednění editace záznamu vložit mezi pole prázdný řádek, nastavte na ANO.
DOTAZ_PRED_ULOZENIM=<ANO/NE> Pokud si přejete, aby se vás program zeptal zda chcete opravdu uložit záznam nastavte na ANO.
SPECIAL_ZNAKY=<hodnota> Pokud si přejete definovat vlastní znaky do tabulky speciálních znaků, zapište je do řetězce v tomto klíči - zbylé pozice budou obsazeny původními znaky - maximální délka je 127 znaků.
DotazNaUbytekPriExpedici=<ANO/NE> Pokud expedujete dokumenty do statusu 11 (trvalá ztráta) program se dotáže, zda je má automaticky úbytkovat.
HROMUPRAVYDLEPRACLISTU=<ANO/NE> Nastavte si zda si přejete aby pole ve výběru poli v Hromadných úpravách byla řazena dle pracovního listu (ANO), nebo dle svých čísel (NE - výchozí).
OpravovatUbytky=<ANO/NE> Pokud při vyřazování program zjistí, že titul nemá vyplněn některý z nakladatelských údajů, nabídne jejich doplnění (260.a, b, c)
Prepisovat910R=<ANO/NE> Přepisovat podpole 910r, pokud je zapnuto PLNIT910.
%V% - Označení volume
%I% - Označení issue (tak jak je v databázi)
%II% - Označení issue - pokud je číslo tak rozšířené na dva znaky (doplněno nulou z leva)
%III% - Označení issue - pokud je číslo tak rozšířené na tři znaky (doplněno nulami z leva)
%R% - Rok volume (tak jak je v databázi)
%RR% - Rok volume - zkrácený na poslední dvě číslice roku - např. 2006 - > 06
%RRRR% - Rok volume - rozšířený na čtyři číslice - např. 99 - > 1999


Klíč ZdrojDokPropojNoVol se uplatní v případě, že nenastavíte ročník, výchozí hodnotou je "Č. %I%, s."