CTEN

DefKatCten=<kód katagorie> Výchozí kategorie čtenáře
DefLokCten=<kód lokace> Výchozí půjčovna čtenáře, tj. ta půjčovna, která bude přednastavena při zakládání nové karty čtenáře
Zac_Reg=<kód> Způsob výpočtu počátečního data registrace čtenáře
ODPREG - vždy od data první registrace + doba registrace
ODDATA - všichni čtenáři mají stejné datum reg.
ODZAPL - vždy od data zaplacení registračního poplatku
Dat_Reg=<datum> Datum registrace čtenářů (používá se pouze s nastavením ZACREG=ODDATA)
DelkaCarkovehoKoduCtenare=<číslo> Délka čárového kódu čtenáře (7 tj. EAN8)
ZobrCtenPole=<seznam>

Nastavení zobrazovaných polí v kartě čtenáře v záložce Čtenáři a výpůjčky.

Karta čtenáře je de-facto HTML tabulka o dvou sloupcích a v podstatě neomezeném počtu řádků. Celá definice je v HTML a je možné přidávat do textu i formátování <font  ...>, <b>, ...

Je možné použít následující klíče:

<CTENKAT>, <BARCOD>, <CISLEG>, <POC_VYPUC>, <CENA_VYPUC>, <POC_REZE>, <KONTO_MINUS>, <KONTO_PLUS>", <KONTO>, <ODDEL>, <TELEFON>, <EMAIL>, <ULICE>, <MISTO>, <PSC>, <POZNAMKA>, <ZVYRAZ_POZNAMKA>, <DAT_REG>, <DAT_PRVREG>, <DAT_KONREG>, <VZDELANI>, <KOD_STAVU>, <DAT_NAR>, <ID_CTENARE>, <ZAMESTNANI>, <ADR_ZAM>, <SMS_CISLO>, <ROD_CIS>

PrefixCarkovehoKoduCtenare=<číslo> Prefix čárového kódu čtenáře
OznameniRezervace=<kód> Výchozí způsob odesílání zprávy o dostupnosti rezervovaného dokumentu (u každého čtenáře lze zvolit individuálně)
EMAIL - elektronickou poštou, pokud nemá čtenář E-mailovou adresu odešle se poštou
POSTA - klasicky poštou
SMS - pomocí SMS brány, když není uvedené telefoní číslo tak E-mailem
OznameniUpominka=<kód> Způsob odesílání zprávy o uložení upomínky čtenáři
EMAIL/POSTA/SMS - nastavení stejná jako u rezervace
KontrolaDuplicity=<výčet polí> Při ukládání pozměněných údajů o čtenáři, nebo zakládání nového čtenáře program automaticky kontroluje unikátnost rodného čísla/čísla OP.
Pokud chcete test ještě rozšířit o některá další pole použijte tento klíč. Program bude kontrolovat shodu i ve zde vyjmenovaných neprázdných polích a ohlásí duplicitu pokud se všechna shodují.
Jednotlivá pole oddělujte buď středníkem, nebo svislítkem, pole jsou :
CELEJMENO - jméno i příjmení, ale ne titul
PRIJMENI - jen příjmení
DATNAR - datum narození
MESTO - místo trvalého bydliště
ULICE - ulice a číslo domu trvalého bydliště
AutomatickyRegistrovat=<ANO/NE> Pokud zakládáte, nebo upravujete čtenáře, jehož kategorie nevyžaduje platbu za registraci, program může automaticky nastavit datum registrace - ANO (výchozí), pokud si toto nepřejete nastavte klíč na NE, registraci budete i nadále moci prodlužovat kombinací Ctrl+R nebo přímo v kartě čtenáře.
IMPORT_ADRZAM=<hodnota> Adresa zam.
IMPORT_BARCCOD=<hodnota> Čárový kód legitimace.
IMPORT_BLOK=<hodnota> Zda je blokován, přípustné hodnoty 0(neblokován, výchozí), 1(blokován).
IMPORT_CISLEG=<hodnota> Číslo legitimace.
IMPORT_DATFORMAT=<hodnota> Formát data narození, výchozí DD.MM.YYYY, možné varianty i s jednomístnými dny a měsíci, a dvoumístným rokem.
IMPORT_DATNAR=<hodnota> Datum narození.
IMPORT_EMAIL=<hodnota> Email.
IMPORT_EXTDBF=<hodnota> ID uživatele v externí databázi.
IMPORT_JMENO=<hodnota> Křestní jméno.
IMPORT_JMENO=<hodnota> Křestní jméno.
IMPORT_KATEG=<hodnota> Kód kategorie čtenáře, musí odpovídat kategoriím nadefinovaným v databázi.
IMPORT_KOD=<hodnota> Kód stavu v externí databázi, přípustné hodnoty 0 a výše.
IMPORT_MOBIL=<hodnota> Telofon pro zasílání informačních SMS.
IMPORT_PMISTO=<hodnota> Přechodné bydliště - město.
IMPORT_POZN=<hodnota> Poznámka.
IMPORT_PPSC=<hodnota> Přechodné bydliště - psč.
IMPORT_PRIJMENI=<hodnota> Příjmení.
IMPORT_PULICE=<hodnota> Přechodné bydliště - ulice.
IMPORT_RODCISOP=<hodnota> Rodné číslo, číslo OP, nebo jiné identifikační číslo.
IMPORT_TELEFON=<hodnota> Telefon.
IMPORT_TITUL=<hodnota> Titul.
IMPORT_TMISTO=<hodnota> Trvalé bydliště - město.
IMPORT_TPSC=<hodnota> Trvalé bydliště - psč.
IMPORT_TULICE=<hodnota> Trvalé bydliště - ulice.
IMPORT_VZDEL=<hodnota> Vzdělání.
IMPORT_VZKAZ=<hodnota> Vzkaz.
IMPORT_ZAMEST=<hodnota> Zaměstnání.
IMPORT_ZAZNAM=<XML> Označení záznamu při importu čtenářů z formátu XML. Vstupem je standardní XML dokument kde jsou jednoznačne (konkrétním tagem) odděleny záznamy jednotlivých čtenářů a v těchto záznamech jednotlivá pole. Všechny tyto rozlišovací tagy jsou definovatelné v INI. Pokud pro nejaké pole není tag definován, potom toto pole nelze importovat. Stejně tak pokud program narazí na neznámý tag, tak toto pole ignoruje. Všechny klíče začínají na "IMPORT_".
INIT_BUDOVY=<seznam> Přednastavený seznam budov na které bude moci chodit nově založený čtenář, pokud je tento klíč prázdný bude mít přístup pouze na budovu na které se zaregistroval. Jednotlivá čísla budov jsou oddělena středníkem.
ZOBRCTENSEZN=<seznam> Nastavení zobrazovaných polí v kartě čtenáře v záložce Čtenáři a výpůjčky. Definovat je používat je možné základní HTML syntax + předdefinované TAGy které program nahradí údaji z karty čtenáře.
NACISTRADKU=<hodnota> Pocer radku nacitanych do gridu ctenaru. Jakmile se dojde na posledni provede se nacteni nastaveneho poctu.
MAXBEZZRUSHLED=<číslo> Pokud máte vyhledáno maximálně nastavený počet čtenářů, tak program pro zrušení filtru při dohledávání čtenáře nevyžaduje kliknutí na příslušné tlačítko - výchozí hodnota je 5.
POPISKOD=<text> Každý čtenář může mít nastavený kód statusu, tento kód je nastavován externí aplikací (např. studijním systémem) a může v každé organizaci jiný význam, program vám proto umožňuje definovat si vlastní popisky ve formátu Č#Popis|Č#Popis, program vypisuje popis u jména čtenáře ve výpůjčním modulu.
AutoGenCisLeg=<ANO/NE> Program automaticky nabízí první volná čísla legitimací dle nastavení řad. Tuto funkci zakážete nastavením na NE.
AutoGenBarCod=<ANO/NE> Program automaticky nabízí první volný čárový kód. Tuto funkci zakážete nastavením na NE.
KONTROLAEXTBAZE=<ANO/NE> Pokud chcete při hledání čtenáře dle kódu ověřovat v externí bázi - nastavte na ANO. Standardně je NE. POZOR funkci je třeba objednat!.