Nastavení číselníků

Budovy, půjčovny a lokace:
Zobrazí se tři záložky budovy, půjčovny a lokace.

Hierarchie je následující:
budova
-
online (tj. přímo připojená do centrální databáze, sledují se její výpůjčky
- offline, není přímo připojená do centrální databáze, její přírůstky jsou ale evidovány i v centrální databázi (podřízené knihovny v regionu, knihovny na odděleních v nemocnicích)
- budova může obsahovat žádnou, jednu nebo více půjčoven
půjčovna
-
musí mít přidělenu budovu a to právě jednu, právě touto budovou je dáno zda je brána jako offline, nebo online
- může mít žádnou, jednu nebo více validních lokací
lokace
-
každý přírůstek nebo číslo musí mít definovánu lokaci
- lokace může být validní pro žádnou, jednu nebo více půjčoven
- pokud neexistuje propojení lokace - půjčovna - budova, je lokace automaticky brána jako Offline


Kategorie výpůjčního systému:
Definujte kompletně kategorie čtenářů, výpůjček i nastavení pravidel půjčování pro jejich kombinace, dále pak jednotlivé řady legitimací a typy poplatků.

Řady signatur a přírůstků:
Nastavení řad signatur s prefixy a sufixy, nastavení přírůstkové řady - buď jedné pro celý fond nebo pro každý zvlášť.

Kategorie exemplářů:
Zobrazí se pět záložek: Tématické skupiny, Způsoby nabytí, Statusy exemplářů, Důvody vyřazení a Způsoby náhrady. 

Tématické skupiny - zkratka musí být v rámci tématických skupin jedinečná. Skupinu je možné smazat, pouze pokud není používaná.
Způsoby nabytí - zkratka musí být v rámci způsobu nabytí jedinečná. Způsob nabytí je možné smazat, pouze pokud není používaný.
Statusy exemplářů - maximální počet je 16 typů. Status č. 15 je vyhrazen pro zpětnou katalogizaci. Status č. 0 je nastaven jako výchozí (neurčený status). Možné zrušit pouze pokud není používaný.
Důvody vyřazení - zkratka musí být v rámci důvodů vyřazení jedinečná, smazat lze, pouze pokud není používaný. 
Způsoby náhrady - zkratka musí být v rámci způsobů náhrady jedinečná, smazat lze, pouze pokud není používaný.

Validační slovníky: 
Slovníky můžete definovat a pojmenovat libovolně. Poté se používají v editaci záznamů z množiny pevných hodnot (výběr z rolovátka), typicky - jazyky, země, kódy rolí. Slovník obsahuje dva sloupce - v prvním je vlastní obsah (většinou kód), který se fyzicky vkládá do dat, v druhém pak vysvětlivka kódu, která se v záznamu zobrazuje uživatelům. Pokud potřebujete, aby bylo možné nechat podpole i prázdné, musíte definovat první řádek s prázdnými hodnotami - obsah, popis

Akviziční položky:
Tato nastavení mají smysl jen v případě, že používáte modul Akvizice.
Definujte názvy účtů, které v knihovně používáte.
Pro jednotlivé účty můžete definovat rozpočty pro daný rok a program potom umožňuje průběžnou kontrolu čerpání z těchto rozpočtů. Definujte jednotlivé kódy měn, za které nakupujete knihy včetně jejich poměru k české koruně. Program potom umožní v akvizici automaticky přepočítávat z cizích měn na koruny. Obsažena je i funkce pro aktualizaci kurzu z ČNB.

Svátky:
Pokud používáte pokutování za opožděné vrácení dle doby prodlení (např. za každý den prodlení koruna), můžete definovat data svátků a program potom tyto dny nezahrne do výpočtu doby prodlení.
Data svátků je nutné nastavit každý rok (ale lze je i zkopírovat z předešlého roku a jen upravit).

Vyhrazená a stop slova:
Program standardně klíčuje všechna slova dlouhá 3 a více znaků, pokud nějaká z nich (typicky - určité a neurčité členy v angličtině a němčině) nechcete klíčovat, definujte je v tabulce vyloučených slov.
Pokud naopak chcete oklíčovat i některá slova kratší než 3 znaky, uveďte je v tabulce vyhrazených slov - např. EU, G7, ...

Nastavení hledání:
Umožňuje nastavit výchozí stav dialogů pro vyhledávání slov z polí, z autorit a exemplářových údajů

Nastavení klávesových zkratek:
Program umožňuje nastavit si pro téměř všechny úkony vedle tlačítka také klávesovou zkratku, aby uživatel nemusel přehmatávat z klávesnice na myš.