Oprav podpole

Kromě celých polí se obdobným způsobem nastavují i jednotlivá podpole. Ta jsou dle formátu MARC21 označena malými písmeny event. číslicemi, obdobně jako u polí nastavujeme název podpole, pořadí v rámci pole (pořadí pak můžeme v případě potřeby během katalogizace i změnit) a způsob zapnutí. Kromě toho jsou u podpolí nastavitelné tyto položky:
Vstupní prvek stylu - podpole nastavené jako vstupní prvek musí být vždy vyplněno, jinak systém nedovolí uložit záznam. Tento údaje se pak zobrazuje a záznamy se dle něj řadí v katalogizaci či katalogu ve sloupci s browsem.
Typ autority - pokud chceme údaje do tohoto podpole stahovat z autorit, musíme zvolit jeden typ napojení na autority - buď jako komplexní autorita u podpolí, kterých je na autority napojeno víc (typicky podpole pole 100, kde jsou na jednu autoritu napojená podpole a, q, b, c, d, 7) nebo jako jednoduchou autoritu u polí, kde je na autority napojen pouze jeden údaj (např. pole 246.a) 
Autoritní fond - vybereme, na který autoritní fond chceme podpole napojit
Podpole v autoritě - vybereme, na konkrétně které podpole v autoritě chceme podpole ve fondu napojit
Typ podpole - obecné podpole, ISBN, ISSN (systém hlídá jejich správnost dle kontrolního čísla), propojovací pole (umožňuje v katalogizaci u pole 773 vkládat hodnoty podpole "g" přes pomocnou tabulku, která vloží údaje ve správné konvenci a dogeneruje hodnoty do podpolí "q" a "9"), URL (při vyplnění se pak údaj nabídne na prokliknutí v záložce Média), externí soubor (pro podpole, kam chceme připojit nějaké externí soubory, např. PDF plného textu) nebo validační slovník (vybereme z nastavených validačních slovníků, v katalogizaci se pak nabízí rolovátko s výběrem hodnot)
Způsob klíčování - určuje, jakým způsobem se mají údaje v poli tzv. oklíčovat, tj. zařadit mezi vyhledatelné výrazy. Na výběr je možnost oklíčovat: standard (oklíčuje, tj. jsou vyhledatelná jednotlivá slova s výjimkou slov kratších než tři znaky - ta vyhledat dle slov nelze), neklíčovat (systém nebude údaje v tomto podpoli dohledávat vůbec), jako celek (systém hledá podle celých sousloví), dle mezer (zaklíčují se jednotlivá slova včetně slov kratších než tři znaky), celek plus dle mezer (systém zaklíčuje jak celé sousloví, tak jednotlivá slova), ISBN/ISSN (hledá čísla včetně pomlček nebo bez nich),
Text před podpolem (WWW) - zvolený text se bude zobrazovat před údajem na webových stránkách
Text za podpolem (WWW) - zadaný text se bude zobrazovat na webových stránkách za údajem v podpoli
Skupina frází pro podpole - nastavíme, zda si přejeme během katalogizace vkládat slova z předem připraveného a průběžně doplňovaného slovníku frází. Vybrat můžeme některý z již extistujících nebo založíme nový vypsáním čísla pole a podpole, např. 245_h.